Raivis Bičevskis

Sērijas zinātniskais redaktors

Dr. phil. Raivis Bičevskis dzimis 1973. gadā Ērgļos, strādā Latvijas Universitātē.

  • Kopējais zinātnisko darbu skaits: 110
  • Publikācijas izdevniecībās: Winter-Verlag (Heidelberg), Karl Alber (Freiburg / München), Duncker & Humblot (Berlin) u. c.
  • 50 referāti starptautiskās konferencēs
  • Galvenais organizators 5 starptautiskām konferencēm, vadījis 3 starptautiskus projektus
  • 15 zinātnisku projektu dalībnieks

Kontakti

Latvijas Universitāte, Rīga, Aspazijas 5, 29. telpa, LV-1050

Tel. nr.: +371 2 6526011, [email protected]

CV

1980.-1991. – Ērgļu pamatskola un vidusskola

1992.-1997. – Filozofijas bakalaura studijas Latvijas Universitātē Vēstures un filozofijas fakultātē (LU VFF)

1997.-1999. – Filozofijas maģistra studijas LU VFF

1999./2000. – Filozofijas un jaunākās vēstures studijas Maincas Universitātē (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) ERASMUS programmas ietvaros; studiju mentors: Kanta pētniecības centra vadītājs, Kanta Biedrības valdes loceklis, t. s. Förder- und Forschungsgemeinschaft Friedrich Nietzsche e.V. (vēlākās Nīčes Biedrības) līdzdibinātājs prof. Dr. Hans-Martin Gerlach (1940-2011)

1999.-2003. – Filozofijas doktora studijas LU VFF

2001./2002. – Filozofijas studijas Minsteres Universitātē (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, WWU) ar Rotary Club Münster-Rüschhaus stipendiju, mentore Prof. Dr. Ruth-Elisabeth Mohrmann (1945-2015)

2003.-2004. – LU Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas vēstures katedras asistents (prof. Dr. Rihards Kūlis)

2005. – LU VFF Filozofijas vēstures katedras lektors

2005. – Dr. phil. (Promocijas darbs „Patiesība un fakticitāte. Martina Heidegera agrīnie filosofiskie meklējumi 1909.-1923.”)

No 2005. – Filozofijas un socioloģijas institūta (FSI) pētnieks

No 2005 – LZA Terminoloģijas komisijas Filozofijas terminoloģijas apakškomisijas loceklis

2006. – LU VFF Filozofijas vēstures katedras docents

No 2006. – Martina Heidegera Biedrības (Martin-Heidegger-Gesellschaft, Messkirch) biedrs

2007.-2011. – LU VFF Filozofijas bakalaura akadēmiskās studiju programmas direktors

2007.-2011. – LU VFF Domes loceklis

2008. septembris – stažēšanās Regensburgas Universitātē (UR) pie ilggadējā internacionālā Hāmaņa kolokvija vadītāja (kopš 1975. gada) jaunākās vācu literatūras Prof. Dr. Bernhard Gajek (*1929)

No 2008. oktobra – Latvijas Zinātņu padomes (LZP) eksperts Humanitāro un sociālo zinātņu Filozofijas apakšnozarē

No 2009. maija – FSI vadošais pētnieks

2009. 15. oktobrī – Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) un Eiropas Zinātņu un Mākslu Akadēmijas (Academia Scientiarum et Artium Europaea / Salzburg) veicināšanas balva („Mazais Felikss”) par J. G. Hāmaņa, J. G. Herdera un M. Heidegera filozofijas aktualizēšanu

2010. februāris – studiju programmu direktoru pieredzes apmaiņa Tībingenes Universitātē (sadarbības partneris Prof. Dr. Michael Heidelberger)

2010./2011. – LU VFF Filozofijas vēstures katedras vadītāja v. i.

2011. – atkārtota stažēšanās RU pie Prof. Dr. Bernhard Gajek Regensburgas Universitātē

No 2010. jūnija – LU VFF Filozofijas Promocijas Padomes loceklis

No 2010. jūnija – LU VFF Filozofijas Promocijas Padomes zinātniskais sekretārs

No 2012. – LU VFF Filozofijas studiju programmu padomes loceklis

No 2014. oktobra – LR IZM Valsts izglītības satura centra ārštata metodiķis

No 2015. marta – LU VFF Filozofijas vēstures nozares asociētais profesors

2015. – atkārtota stažēšanās RU pie Prof. Dr. Bernhard Gajek Regensburgas Universitātē

2017-2021. – LU Humanitāro un izglītības zinātņu prorektores vietnieks Humanitāro un izglītības zinātņu Padomē

2017. – LU Publikāciju politikas komisijas loceklis

No 2017. – atkārtoti LU VFF Domes loceklis

No 2017. – LU FSI Zinātniskās padomes loceklis

No 2017. – LU VFF Filozofijas un ētikas nodaļas (FĒN) vadītājs

2017. novembrī – Eiropas Parlamenta Tulkošanas ģenerāldirektorāta Mācību nodaļas organizētu lekciju un semināru vadīšana “Philosophers Europes: political development of Europe and related terminology from the philosophical perspective” (European Parliament, Luxembourg)

2018. aprīlis – viesprofesors Potsdamas Universitātē (PU): blokseminārs “Heidegger in Riga und seine Herder-Auslegung” / Blockseminar an Universität Potsdam, Professur Kulturen der Aufklärung / DAAD-Zentraleinrichtung Bonn finanziertes ERASMUS+ Projekt “Medienpraktiken der Aufklärung”

2018. novembris – viesprofesors Université Bordeaux Montaigne / Hamann und Aufklärung / Blockseminar Universität Bordeaux / DAAD-Zentraleinrichtung Bonn finanziertes ERASMUS+ Projekt “Medienpraktiken der Aufklärung”, Prof. Dr. Tristan Coignard

No 2018. – LU Vēstures doktorantūras padomes loceklis

2019. 15. janvārī – LZA Teodora Celma balva filozofijā par grāmatas “Vienotība un atšķirība. Johana Gotfrīda Herdera filozofija” sast. un zin. red.

No 2019. 1. janvāra – Martina Heidegera Biedrības Latvijā (MHBL) līdzdibinātājs un prezidents

2019. gada novembris – viesprofesors Universität Innsbruck (UI), Filozofijas institūts / Sinnlichkeit – Kreis – Verweigerung: Hamann – Herder – Heidegger (sadarbības partneris: Prof. Dr. Paola-Ludovika Coriando)

No 2019. – Klāgesa biedrības (Klages-Gesellschaft Marbach e.V.) biedrs

No 2019. – LZP Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu komisijas priekšs. vietnieks

No 2019. – Centrālās un Austrumeiropas fenomenoloģijas biedrības (Central and East European Society for Phenomenology – CEESP) valdes loceklis

No 2019. – FORTHEM universitāšu tīkla komitejas loceklis

No 2019. – LU Filozofijas promocijas padomes priekšsēdētājs

2020. gada februārī – LZA prezidenta atzinības raksts par pētījumu “Baltiski vāciskie kultūras sakari no 16 līdz 19. gadsimtam”

2020.-2021. – LU Vēstures promocijas padomes loceklis

No 2020. – LZP Konsultatīvās padomes loceklis

No 2020. – internacionālās Heidegera Biedrības (Martin-Heidegger-Gesellschaft Messkirch) zinātniskās padomes loceklis https://www.heidegger-gesellschaft.de/gesellschaft/beirat/

No 2020. – Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) korespondētājloceklis

No 2020. – LU Humanitāro un sociālo zinātņu padomes loceklis

No 2020. – LU Humanitāro un sociālo zinātņu Ētikas komisijas loceklis